Siggedijk

5 wooneenheden

Het perceel is gelegen aan de Provinciebaan en de Siggedijk. Momenteel is het terrein bebouwd met een eengezinswoning. Het gebied waarin het perceel gelegen is kenmerkt zich als een woongebied met een landelijk karakter en valt binnen de grenzen van het RUP ‘Woonkernen’.

De opdracht omvat het bouwen van vijf eengezinswoningen met een eigen carport evenals de opwaardering van het bestaande vijvercomplex op het terrein.

Het perceel ligt in een watergevoelig gebied wat vereist dat de constructie waterrobuust moet zijn met overstroombare kruipruimtes. Op het terrein zijn aanzienlijke hoogteverschillen aanwezig waardoor bijkomende reliëfwijzigingen onwenselijk zijn. Het ontwerp moet rekening houden met de specifieke natuur- en landschapswaarden. Er wordt een nieuwe gracht voorzien zonder dat deze een negatieve invloed heeft op de waterhuishouding van het project en de omgeving.

Het ontwerpconcept vermijdt bewust de klassieke verkavelingsvorm. Vertuining wordt vermeden en er wordt gestreefd naar een collectieve parksite waarbij de beleving van "Wonen in het park" centraal staat.

De visie op het landschap beoogt een naadloze integratie van woning, tuin en natuur. Dit omvat onder andere het herstel van de oorspronkelijke vormen van de aanwezige vijvers deze met elkaar worden verbonden tot één groot vijvercomplex centraal gelegen op het terrein. Elementen zoals private en collectieve steigers en bruggen verbinden de vijvers. De woningen sluiten nauw aan bij het vijvercomplex wat zorgt voor een intense beleving van de bewoners. De parksite creëert niet alleen wandelpaden maar ook verschillende tuinzones die bewoners zelf kunnen invullen. De tuinzones worden ingericht met verschillende Inheemse bomen en plantenvolumes waarmee de fauna en flora, eigen aan deze streek en omgeving, willen benadrukken, uitbreiden en ondersteunen. Zones rondom en tussen de verschillende wooneenheden worden ingericht als groene buffer. Er wordt gezocht naar een oplossing voor de bestaande problematiek omtrent de waterhuishouding van het projectgebied en de omliggende percelen.

Architecturaal gezien zijn de woningen voorzien op een veilig bouwpeil met deels bovengrondse overstroombare kruipruimtes die als duidelijk leesbare sokkel deel uitmaken van de architectuur. De private terrassen van elke woning bevinden zich telkens op deze sokkel waardoor het bestaande maaiveld behouden blijft. Het concept omvat het aspect van terrassen op hoogte waar water mogelijks kan onderstromen (principe van een steiger) als een integrerend aspect van het architecturale ontwerp.

BOUWHEER Hameca bvba
STATUS Vergund
LOCATIE Herselt