Meiberg

Het perceel bevindt zich in het dorpscentrum van Meerhout omsloten door de Peerdsstraat, Molenberg, Processiestraat en Engstraat. Het betreft een binnengebied dat vraagt om een naadloze integratie van 22 woningen in de bestaande dorpsstructuur.

De ontwikkeling van dit gebied volgt een vlugschets van IKRO die als basis dient van het ontwerp met diverse aandachtspunten zoals het creëren van een trage verbinding van de Peerdsstraat naar de Processiestraat. Een geclusterde parking wordt centraal ingeplant om een autoluw binnengebied te realiseren. Hierbij wordt rekening gehouden met het behoud van bestaande bomen bij de aanleg van een centrale ontmoetingsruimte voor bewoners en buurtgenoten. De woningen zijn gericht op een groene ontmoetingsruimte en bieden verschillende typologieën voor een gevarieerd doelpubliek, waarbij clustering van de woningen, ruimte voor fietsen nabij de woningen en een evenwicht tussen bebouwing en groene ruimte van essentieel belang zijn. Het streven naar een groenaandeel van 60% vormt een leidend principe in het landschapsontwerp.

Tijdens het ontwerpproces waren diverse uitdagingen aanwezig. Uit het ontwerpend onderzoek, op basis van de IKRO-vlugschets, volgden enkele cruciale aandachtspunten. De realisatie van de trage verbinding naar de Processiestraat bleek een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van het binnengebied. Bovendien moesten de bouwvolumes in harmonie zijn met de schaal van de omgeving. Sommige aangeduide waardevolle bomen waren in werkelijkheid naaldbomen, aangetast door letterzetter.

Het ontwerpconcept richt zich op diverse aspecten die bijdragen aan een harmonieuze leefomgeving. Een patiowoning langs de Peerdsstraat draagt bij aan het behoud van een open en groen straatbeeld. Er worden voorgevels gecreëerd richting de Peerdsstraat met een nieuwe trage verbinding en een nieuwe toegangsweg. De centrale groene ontmoetingsruimte wordt geflankeerd door woningclusters met voorgevel gericht naar de centrale ruimte. Een groene tuinstraat fungeert als groene stapsteen in de dorpswoningstraat. De creatie van deze nieuwe tuinstraat dient als toegang en groene verbinding tussen de Processiestraat en het binnengebied.Door de verspringende voorgevelbouwlijnen en daken wordt een dorpse schaal en architectuur bekomen.

De centrale groene ruimte wordt afgewerkt met een collectief gebouw. De verschillende woontypologieën omvatten patiowoningen, grondgebonden woningen met een zuidgerichte achtertuin, doorzonwoningen met zowel achter- als voortuinen, stapelwoningen en woningen met platte of hellende daken. Een nieuwe toegangsweg wordt als karrenspoor aangelegd, ondergeschikt aan de groene ruimte. Deze weg leidt naar één centrale parkeercluster die op een harmonieuze wijze wordt ingebed in het groene landschap door middel van kleine landschappelijke elementen. De verschillende woonclusters worden met elkaar verbonden door middel van collectieve fietsenstallingen.

Het landschapsontwerp voor deze specifieke omgeving omvat een uitgebreid scala aan doelstellingen die de harmonie tussen de omgeving, bewoners en natuur nastreven. Een centraal uitgangspunt is het behoud van bestaande waardevolle bomen. Daarnaast wordt de bestaande boomgaard verlengd om schaduw en privacy te bieden aan doorzonwoningen met zuidgerichte tuinen. Een belangrijk aspect van het ontwerp is de implementatie van een slingerende, trage verbinding tussen de Peerdsstraat en Processiestraat. Deze route is specifiek ontworpen om een maximale scheiding van autoverkeer te bewerkstelligen. Een ander kenmerk is de tuinstraat die fungeert als een groene stapsteen in de dorpswoningstraat. Om parkeerfaciliteiten te integreren zonder afbreuk te doen aan het groene karakter, wordt er gekozen voor een geclusterde multifunctionele parkeerhaven in halfverharding, strategisch ingebed in het groen. Verder wordt er een speelzone geïntegreerd met natuurlijke speeltoestellen en speelheuvels. De wadi wordt niet alleen benut als hemelwaterinfiltratie, maar ook als speelelement. Het gebruik van verhardingen met brede, waterdoorlatende voegen draagt bij aan de natuurlijke uitstraling van het gebied.

Een collectief gebouw wordt geïntegreerd in het ontwerp, waardoor ruimte ontstaat voor gemeenschappelijke activiteiten en sociale interactie tussen bewoners. Tot slot worden taluds voorzien van vaste planten om de biodiversiteit te bevorderen. Dit alles wordt samengebracht in een landschapsontwerp dat niet alleen rekening houdt met esthetiek en functionaliteit, maar ook met het welzijn van de bewoners en het behoud van de natuurlijke omgeving.

BOUWHEER BF
STATUS In aanvraag
LOCATIE Meerhout